Live Eko Camera Live Eko Widget Live Eko Widget 2

податоци од изминатите 12 часа

Локација: ФИНКИ - КАРПОШ

Улица: „Руѓер Бошковиќ“ 16
PM10
SO2
NO2
CO
O3

Квалитет на воздух измерен

на 27 април 2016 19:00

Квалитет на воздух

Добар

Правец на ветер

Брзина на ветер

0,61 km/h

Амбиентална температура

17,66 °C

Релативна влажност

40,5 %RH